Splatnost daně z nemovitých věcí se blíží

Blíží se termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí, respektive její první části – 31.5. Proto bych ráda uvedla několik údajů, který by vás k tzv. dani z nemovitostí mohly zajímat.

Splatnost daně z nemovitých věcí

  • Daň lze zaplatit ve dvou stejných splátkách – 31.5. a 30.11. zdaňovacího období, pokud celková částka daně z nemovitostí přesáhne 5.000,- Kč. Rozdělit ji ale nemusíte, můžete zaplatit vše jednorázově v prvním termínu – 31.5. Pokud je daň z nemovitých věcí nižší než 5.000,- Kč, musíte ji zaplatit naráz k 31.5. zdaňovacího období
  • U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 8. a do 30.11. zdaňovacího období

Jak zaplatit daň z nemovitých věcí

Daň vám každoročně vyměří finanční úřad a zašle na adresu vašeho trvalého bydliště, pokud nemáte zvolen jiný způsob doručení. Na adresu vám výměr přijde společně se složenkou. Finanční úřad zasílá výměr též do datové schránky, pokud ji máte zřízenu nebo můžete zvolit možnost doručení emailem. Pokud vám daňový výměr nedorazil, je nejvyšší čas zavolat na finanční úřad příslušný dle polohy nemovitosti. Zpoždění platby podléhá úroku z prodlení.

Daň můžete zaplatit složenkou, bankovním příkazem, přes SIPO nebo trvalým bankovním příkazem.

Daňové přiznání podáváte pouze jednorázově, po nabytí nemovité věci nebo při výraznější změně nemovitosti, například přístavba. V dalších letech vám výměr přijde automaticky, daň nemusíte přiznávat opakovaně.

Jak se počítá daň z nemovitých věcí

Ačkoliv vám daň spočítá finanční úřad, možná vás zajímá, jakým způsobem se provádí její výpočet. Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. Výpočet se řídí hlavně výměrou pozemku/stavby/jednotky vynásobenou sazbou daně dle typu nemovitosti. Dále se částka násobí místním koeficientem obce. Pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou pro jednotlivé části obce jiné koeficienty, platí koeficienty podle počtu obyvatel v obci z posledního sčítání lidu uvedené v zákoně.

Jedna informace na konec

Jak z výše uvedeného vyplývá, daň z nemovitosti je příjmem obce, nikoliv státu. Její platbou přispíváte na vylepšení svého okolí a zlepšení kvality života v obci.